دستگاه های 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 64 کانال تحت شبکه هایک ویژن

محصولی برای نمایش وجود ندارد