دستگاه های 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

دستگاه های 64 کانال تحت شبکه هایک ویژن